top of page

הליך פתיחת תיק בבית הדין

מלאו את טופס "כתב תביעה וטופס פתיחת ההליך", הכולל:

  1.  פרטי הצדדים להליך (פרטיו האישיים של צד א', של צד ב', לרבות כתובת ופרטי קשר של שני הצדדים. בנוסף, במידה והנכם מיוצגים על ידי עורכי דין, כתבו את פרטיו וצרפו ייפוי כח.

  2. מהות התביעה – יש לציין את סוג או סוגי התביעה המבוקשת, מהרשימה המצורפת.

  3. נימוקי התביעה – יש לציין את הנימוקים של התביעה המבוקשת ככל שחסרים דפים בטופס יש לצרף דפים נוספים. ככל שעמדת הצדדים האחרים להליך ידועה לכם, יש לכותבה בטופס זה.

  4.  פרטים על הליכים קודמים – יש למלא פרטים מדויקים ככל האפשר של ההליכים הקודמים.

  5. הצהרה וחתימות הצדדים.

 

את טופס כתב התביעה ופתיחת ההליך ניתן לקבל במזכירות בית הדין, במרכזי העדה השונים, או להדפיסו באמצעות אתר בית הדין. להורדת הטופס לחץ כאן.

ניתן להגיש את הטופס במזכירות בית הדין, או באמצעות פקס (08-9221598) או דוא"ל (karaite@bezeqint.net).

צרפו תצלום תעודת הזהות שלכם, כולל ספח מעודכן.

שלמו במזכירות בית הדין את האגרה לתביעה בהתאם לתעריף פתיחת התיק.

שמרו עותק מן החומר המוגש למזכירות בית הדין במסגרת התביעה, והביאו לדיון שייקבע.

לאחר הגשת התביעה מזכיר בית הדין ייצור עמכם קשר לקביעת מועד דיון ויישלח לכם הזמנה לדיון.

bottom of page