top of page

בנות שירות

סעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, קובע כך:

"מיועדת לשירות בטחון שהצהירה בכתב לפי סעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, בפני שופט או דיין בבית דין רבני, שלושה אלה:

(1)   טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות בטחון;

(2)   היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו;

(3)   היא אינה נוסעת בשבת –

תהא פטורה מחובת שירות בטחון לאחר שתמסור את התצהיר, באופן ובמועד שייקבעו בתקנות, לפוקד שהוסמך לכך."

בהתאם לכך, בנות המעוניינות לקבל פטור משירות צבאי נדרשות להצהיר בפני דיין, ועליהן לפתוח תיק הצהרה בבית הדין היהודי-הקראי.

לפתיחת תיק יש למלא טופס פתיחת תיק ייעודי ולהגישו למזכירות בית הדין. לאחר הגשת הטופס, תיצור המזכירות קשר, על מנת לתאם מועד להגעה לבית הדין. ניתן גם להגיע בכל יום בין השעות 8:00 עד 9:00 או שעה לפני תפילת הערב.

לאחר מילוי הטופס, תוזהר המועמדת לשירות ביטחון על פי החוק, באולם הדיונים על ידי אחד הדיינים.

לאחר החתמתו על הבת להגיש את התצהיר ללשכת הגיוס אליה הוזמנה.

תצהיר של בנות העדה בפני בית הדין מוכר לכל דבר ועניין על ידי שלטונות צה"ל.

bottom of page