דייני בית הדין

אב"ד החכם אברהם בן סלים גבר, סגן הרב הראשי

הדיין החכם ד"ר משה בן יוסף פירוז, הרב הראשי

הדיין החכם מגדי בן סלים שמואל, סגן הרב הראשי

הדיין החכם עובדיה בן ישועה ברוך

הדיין החכם אליהו בן סעדיה דבח

הדיין החכם יוסף בן משה פסח

מזכיר בית הדין הדיין עו"ד נריה בן ברוך הרואה