top of page

הנחיות לרישום נישואין

רישום הנישואים הוא הליך פרוצדורלי שנעשה מכוח חוקי מדינת ישראל על מנת שנישואים ייעשו כדין ובנוסף יירשמו במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל.

כדי להינשא, יש לפתוח "תיק נישואים", ואנו נעשה כל שביכולתנו כדי להנעים ולהנגיש בעבורכם את תהליך פתיחת תיק הנישואין, תוך הקפדה על הנחיות מועצת החכמים וההלכה היהודית הקראית בכל התחומים.

להלן הסבר קצר ביחס לנדרש לקראת רישום הנישואים:

  1. יש לתאם פגישה עם אב"ד החכם אברהם גבר בטלפון 08-9250808.

  2. על שני בני הזוג להביא תעודת זהות (כולל הספח עם סטטוס משפחתי מעודכן), ולא תעודה מזהה אחרת. אזרחי חו"ל שאין ברשותם תעודת זהות ישראלית נדרשים להביא דרכון.

  3. יש להביא שלוש תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג ותשלום עבור פתיחת התיק בהתאם לחוק.

  4. עדים – הנרשמים לנישואים חייבים להוכיח את רווקותם על ידי שני עדים או עדות. כל אחד מבני הזוג צריך להביא שני עדים שאינם קרובי משפחה שלו ובנוסף אינם קרובים אחד של השני. העדים צריכים להביא עימם תעודה מזהה (ת.ז/רישיון). ניתן לקבל את העדים במשרד במעמד פתיחת תיק הנישואין עם הזוג או לאחריו.

  5. יתכן שבעת הרישום יתבקש הזוג להמציא מסמכים נוספים בהתאם לכל מקרה ומקרה (כדוגמת אלמנים, גרושים וגרים), אולם בדרך כלל המסמכים הנזכרים לעיל מספיקים להשלמת הרישום לנישואין.

bottom of page