top of page

אישור הסכם גירושין

במידה והגעתם להסכמה עם בן הזוג לגבי תנאי הגירושין, ניתן לנסח הסכם גירושין בעצמכם, או בסיוע עורך דין, או בסיוע מגשר. כדי לתת תוקף חוקי להסכם יש לאשרו בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין. מבלי שאושר ההסכם, אין יכולת לאוכפו על בן הזוג במידה והוא מפר אותו. מרגע שאושר ההסכם והוא קיבל תוקף של פסק-דין, ניתן לאוכפו הן בהוצאה לפועל והן מול הביטוח הלאומי (בעניין מזונות).

לצורך אישור ההסכם בבית הדין, עליכם לפתוח תיק אישור הסכם גירושין.

לשם כך יש למלא במהות התביעה בטופס פתיחת ההליך "אישור הסכם גירושין" ולצרף עותק מהסכם הגירושין החתום.

בדרך כלל נכללים בהסכם הגירושין נושאים כמו: חלוקת רכוש לרבות (דירה, תכולת הדירה, רכב, חסכונות, זכויות סוציאליות) חלוקת חובות, ממשכנתאות וחשבונות בנק. ההסכם כולל גם קביעת משמורת ילדים, הסדרי ראייה ואופן חינוכם של הילדים המשותפים, ומזונותיהם (כולל מועד התשלום, אופן התשלום, הצמדתו ופירוט התחומים שהמזונות מספקים).

יש לשמור עותק מהחומר המוגש למזכירות בית הדין.

לאחר מתן פסק הדין הנותן להסכם תוקף משפטי, יקבע בית הדין מועד לסידור ספר כריתות (גט).

bottom of page