top of page

תקנות הדיון

בית הדין היהודי-הקראי פועל לפי תקנות דיון מיוחדות.

תקנות הדיון מאפשרות גמישות פעולה מירבית לבית הדין ביחד עם שמירה על זכויות שני הצדדים להליך.

להורדת תקנות הדיון לחץ כאן.

ספרות הלכתית

להלן מספר או פרקים מספרים הנוגעים לענייני מעמד אישי בהתאם לדיני היהדות הקראית:

ספר "המעמד האישי" של החכם מורד פרג בק.

ספר "המעמד האישי" של החכם טוביה לוי בבוויץ.

ספר דינים "משאת בנימין" של החכם בנימין בן משה נהאונדי.

הפרק "סדר נשים" בספר ביאור הדינים "גן-עדן" לחכם אהרון בן אליהו מניקומדיה.

הפרק "סדר נשים" בספר ביאור הדינים "אדרת אליהו" של החכם אליהו בשייצי.

ספרים נוספים ייסרקו בעתיד.

bottom of page