top of page

שינויים בהסכם גירושין

במידה ושני הצדדים מסכימים, ניתן לערוך שינויים בהסכם גם לאחר שאושר בבית הדין וקיבל תוקף של פסק דין. במצב כזה יש להגיש בקשה בכתב בחתימת שני הצדדים, ולפרט את השינויים המבוקשים בהסכם.

בית הדין יקבע מועד לדיון בבקשה בנוכחות הצדדים, והוא יאשר את תיקון ההסכם, אם לא תהא מניעה חוקית או הלכתית.

bottom of page