top of page

רשימת דברים שיש להביא לפגישת פתיחת תיק

תעודות זהות מקוריות כולל נספחים של שני בני הזוג.

3 תמונות פספורט של כל אחד מבני הזוג.

אישור רווקות / תעודת רווקות לחילופין 2 עדים שאינם קרובי משפחה של בני הזוג המיועד.

העתק מתעודת הנישואין של הורי כל אחד מבני הזוג.

המחאה לתשלום דמי פתיחת תיק נישואין.

bottom of page